Atenció Precoç

Des del centre es coordina un conjunt d’actuacions assistencials i preventives adreçades a la població infantil (des de la concepció fins als sis anys) que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo, amb la intenció d’eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat. Aquest ha de facilitar al màxim la millora del desenvolupament de l’infant i les seves relacions familiars, fins i tot en els casos en què hi hagi afectació greu.

Aquest trastorn del desenvolupament pot considerar-se com la desviació significativa del curs del desenvolupament, com a conseqüència d’aconteixements de salud o de relació que comprometen l’evolució biològica, psicològica i social. Alguns retards en el desenvolupament poden compensar-se o neutralitzar-se de manera espontània, tot i que sovint la intervenció és el que determina el bon pronòstic d’aquests.

L’objectiu de l’atenció precoç és que els infants rebin, seguint un model bio-psico-social, tot allò que pugui facilitar la seva capacitat de desenvolupament i benestar, tenint en compte la gran plasticitat del sistema nerviós durant la primera infància.