TANV | Discalcúlia | Trastorns de la conducta Badalona

Autisme

És important fer un diagnòstic apropiat, a partir dels criteris clínics del DSM-5 i també es pot fer ús d’eines especifiques, com són l’ADI-R (entrevista) i l’ADOS-2 (Escala d’Observació). Cal realitzar una avaluació neuropsicològica per tal de concretar les capacitats de la persona, les seves habilitats i especificar en quins aspectes necessita algun tipus de suport.

Això serà imprescindible per tal d’elaborar la intervenció més apropiada per a cada persona. La prioritat és treballar als diferents entorns on es desenvolupa, ja sigui al domicili, a l’escola o a la pròpia consulta. Per això treballem conjuntament amb les famílies i els professionals que s’hi relacionen.

El nostre model d’intervenció sorgeix a partir de la conjunció entre diferents metodologies, les quals considerem les més adequades per treballar les capacitats i les dificultats de les persones amb autisme. El nostre model parteix de les següents:

  • Early Starter Denver Model: És important començar a treballar a una edat primerenca, per això aquesta metodologia és de les més utilitzades per nadons d’entre 1 i 5 anys. El seu objectiu principal és capacitar als infants amb autisme per tal que es converteixin en participants actius en el món que els envolta i perquè siguin capaços d’iniciar interaccions amb la resta de persones.
  • TEACCH: L’adequació de l’entorn té un paper fonamental i està completament a les nostres mans. És una manera de facilitar el dia a dia a les persones amb autisme, de donar sentit i estructura a l’entorn i a les activitats que han d’anar realitzant al llarg de la seva vida.
  • Comunicació: El principal objectiu dins del pla d’intervenció és fomentar la comunicació natural i espontània de cada persona, per això es treballa partint dels interessos de cadascú i del joc. És fonamental treballar aquesta espontaneïtat i naturalitat tant si s’utilitzen sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació com si es parteix del llenguatge oral.