TANV | Discalcúlia | Trastorns de la conducta Badalona

Atenció primerenca

Entenem per atenció precoç el conjunt d’intervencions dirigides als infants de 0 a 6 anys i a les seves famílies que presenten disfuncions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o risc de patir-les.

El desenvolupament infantil en els seus primers anys es caracteritza per la progressiva adquisició de funcions tan importants com el control postural, l’autonomia de desplaçament, la comunicació, el llenguatge verbal i la interacció social. Aquesta evolució està estretament lligada al procés maduratiu del sistema nerviós, ja iniciat durant la vida intrauterina i a l'organització emocional i mental.

L’objectiu de l’atenció precoç és que els infants rebin, seguint un model bio-psico-social, tot allò que pugui facilitar la seva capacitat de desenvolupament i benestar, tenint en compte la gran plasticitat del sistema nerviós durant la primera infància.