TANV | Discalcúlia | Trastorns de la conducta Badalona

Reeducacions psicopedagògiques

A vegades, els infants o adolescents, per millorar el rendiment escolar, poden necessitar un acompanyament individualitzat i ajustat a les seves necessitats. Les reeducacions són intervencions psicopedagògiques personalitzades orientades a treballar les dificultats que interfereixen en l’àmbit acadèmic dels infants i adolescents a partir de l’acompanyament individualitzat i ajustat a les seves necessitats personals.

L’objectiu bàsic de les reeducacions psicopedagògiques és oferir a la persona eines i estratègies per fer front a aquestes dificultats, minimitzar-ne els efectes (fracàs escolar i baixa autoestima), compensar-les i millorar el rendiment acadèmic.


En les reeducacions psicopedagògiques tractarem dificultats com:

  • La lectoescriptura i la comprensió lectora (per exemple, la dislèxia).
  • El raonament matemàtic i el càlcul (per exemple, la discalcúlia).
  • L’organització i la planificació de les tasques acadèmiques i el temps d’estudi.
  • Adquisició d’hàbits i de tècniques d’estudi.
  • Les pròpies del TDAH (l’autocontrol i/o la impulsivitat i dificultats atencionals.

Les reeducacions ens permetran potenciar les seves habilitats facilitant-li els recursos, les eines i les estratègies d’aprenentatge necessàries per fer front a les dificultats, afavorint així la seva autonomia i motivació personal vers les tasques escolars.

Les reeducacions psicopedagògiques són sessions, d’una o dues hores setmanals, amb un professional especialitzat on s’aborden les dificultats des de tres perspectives:

  • Escolar: introduint les tècniques i mètodes d’estudi, estratègies de memorització, recuperació d’aprenentatges, preparació d’exàmens.
  • Cognitiva: estimulant habilitats i capacitats com l’atenció, el raonament, la memòria o la concentració.
  • Emocional: reforçant l’autoestima i l’autoconcepte, afavorint la motivació i les habilitats socials i emocionals de l’infant o adolescent.

Entrenem la lectura amb el joc d’en Glif!

Per més informació cliqueu a la imatge.